ข้อควรรู้ของการเช่าที่ดินราคาถูกเพื่อการเกษตร

0
1207

ผู้ที่มีที่ดินส่วนใหญ่ที่นอกจากการขายแล้วก็ยังมีการปล่อยให้เช่าที่ดินราคาถูก เพื่อทำการเกษตรอย่างการทำนา ทำไร่หรือทำสวนผลไม้ ก็แล้วแต่ว่าจะเช่าที่ดินไปทำอะไร เพียงแต่จะต้องเป็นการเช่าที่ดินทําการเกษตรเท่านั้น ซึ่งค่าเช่าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาเช่าในราคาถูก ด้วยราคาขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1,000 บาทขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยทั้งผู้ที่ต้องการเป็นเกษตรกรแต่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง และช่วยชาติให้ได้มีผลผลิตทางการเกษตรที่สมบูรณ์ โดยที่ตัวผู้เช่าและเจ้าของที่ดินต้องมีการพูดคุยตกลงกัน และจัดทำสัญญาต่อกัน ซึ่งทางกฎหมายจะมีการให้เช่าตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

การปล่อยให้เช่าที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ต้องมีการทำสัญญาที่ถูกต้อง โดยที่เจ้าของที่ดินก็ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งการเก็บค่าเช่าจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกเก็บค่าเช่าที่สูงจนเกินไป และตัวผู้เช่าที่เป็นเกษตรกรก็จะมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองการทำนา ทำสวน ทำไร่ หรือการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อส่งขายต่าง ๆ โดยเฉพาะ เพื่อที่จะสร้างความเท่าเที่ยวและความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เช่า ส่วนผู้ให้เช่าเองก็สามารถที่จะคัดเลือกผู้เช่าหรือเมื่อเช่าครบตามสัญญาแล้วจะไม่ทำสัญญาต่อก็ได้เช่นกัน เพียงแต่จะต้องมีการบอกกล่าวผู้เช่าไว้ล่วงหน้า อย่างน้อยก็ต้องให้ผู้เช่าได้ทำการเก็บขายผลผลิตจนหมดแล้วนั่นเอง ส่วนในเรื่องราคาค่าเช่าก็ขึ้นอยู่กับทำเล ถ้าที่ดินให้เช่าติดถนนก็อาจจะทำให้ราคาเช่าสูงขึ้น โดยเฉพาะการเช่าที่ดิน กรุงเทพถ้าเช่าเพื่อทำการเกษตร ส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ทางแถบชานเมือง จึงทำให้ค่าเช่าไม่สูงมากจนเกินไป นอกจากนี้ถ้าเช่าที่ดินทํานาก็ยังได้รับการคุ้มครองที่มากกว่าการทำเกษตรอื่น ๆ  อย่างเช่นการทำสัญญาเช่า เมื่อครบตามสัญญาแล้วยังไม่มีการต่อสัญญา แล้วตัวเจ้าของที่ไม่ได้บอกยกเลิก ผู้เช่าก็ยังสามารถที่จะทำนาต่อไปได้โดยที่สัญญาจะต่อเองอัตโนมัติที่คราวละ 6 ปี เป็นต้น

ถ้าต้องการที่จะเช่าที่หรือตัวเจ้าของปล่อยเช่าเพื่อการเกษตร ก็ควรที่จะต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายเช่าให้ดีเสียก่อน เพราะกฎหมายจะมีการคุ้มครองเหล่าเกษตรกรมากพอสมควร จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจน พร้อมไปด้วยสัญญาเช่าที่มีความละเอียดและความรอบคอบเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าหรือเจ้าของที่ดินควรที่จะมีการพูดคุยตกลงให้เข้าใจตรงกันในทุกเรื่อง หรือถ้าต้องการบอกเลิกสัญญาเช่า เจ้าของที่ก็ต้องรอให้ครบสัญญาและมีการบอกล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาผิดใจกันในภายหลัง