ข้อควรรู้โฉนดที่ดิน คืออะไร

0
1535

โฉนดที่ดิน คือเอกสารสิทธิ์ที่ระบุพื้นที่ ขอบเขต และสิทธิ์ในการเข้าทำประโยชน์ ซึ่งจะระบุผู้ถือครองที่ดินไว้ในโฉนด พร้อมประวัติของที่ดินพื้นนั้นไว้อย่างละเอียด เมื่อนำเอาไปตรวจสอบกับทางสำนักงานที่ดิน ก็จะได้ข้อมูลประวัติมาทั้งหมด เพราะการทำเรื่องเกี่ยวกับที่ดินในทุกเรื่อง ทั้งการจำนอง การฝากขาย หรือการโอกรรมสิทธิ์ต่าง อย่างการโอนโฉนดที่ดินให้ลูกหรือทายาทคนอื่น ๆ ก็จะมีการระบุอย่างละเอียดในใบโฉนด ผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินจึงสามารถที่จะนำเอาโฉนดหรือสำเนาโฉนดที่ดินไปทำการตรวจสอบทั้งพื้นที่ที่แท้จริง และประวัติของตัวโฉนด ไปจนถึงประวัติของผู้ที่ถือครองได้อย่างครบถ้วนที่สำนักงานที่ดินก่อนการซื้อจริงได้ทุกเมื่อ เพื่อเป็นการป้องกันการโดนหลอกลวงนั่นเอง

โอนโฉนดที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง ซึ่งการโอนโฉนดที่ดินนั้น สามารถที่จะโอนให้บุตรหรือทายาท และผู้ที่ทำการซื้อที่ดิน โดยใช้เอกสารพื้นฐานทั่วไปในบุคคลธรรมดา คือ

  • ใบโฉนดตัวจริง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทั้งของตัวเองและคู่สมรสในกรณีโอนให้คู่สมรส
  • ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
  • หนังสือมอบอำนาจในกรณีของการมอบอำนาจแทน
  • หนังสือยินยอมให้ขายในกรณีมีคู่สมรส
  • ในเปลี่ยนชื่อและนามสกุลพร้อมสำเนาและเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

การโอนโฉนดที่ดิน เอกสารที่ต้องใช้ก็เป็นเอกสารพื้นฐานทั่วไป แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ซื้อขายผ่านนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทมหาชน จะต้องมีการใช้เอกสารที่ยุ่งยากมากกว่า โดยจะต้องใช้เอกสารของบริษัท ผู้ถือหุ้นไปจนถึงเอกสารที่แสดงการขออนุญาตเปิดเป็นบริษัท และใบการประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะต้องนำเอาไปสำนักงานที่ดินจังหวัดที่ต้องการซื้อขาย และนำเอาเอกสารไปให้ครบทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมค่าธรรมเนียม จากนั้นก็ทำการลงลายชื่อเพื่อโอนต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน เพียงเท่านี้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินก็จะเสร็จสมบูรณ์ ส่วนในเรื่องการจ่ายเงินนั้น ถ้ามีการวางมัดจำไปก่อนแล้วเงินที่เหลือจะนำเอามาจ่ายกันในวันโอน ต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินก็สามารถทำได้เช่นกัน เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการซื้อขาย

โฉนดที่ดินหาย ต้องทําอย่างไรก็เพียงแค่ไปแจ้งความโฉนดหายที่สถานีตำรวจ จากนั้นก็ให้นำเอาใบแจ้งความไปทำเรื่องที่สำนักงานที่ดินต่อไป แล้วทำตามขั้นตอนของทางสำนักงานที่ดินให้ครบถ้วน ซึ่งต้องผ่านการสอบสวนจากเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าโฉนดหายไปจริง ๆ เพื่อทำการออกใบแทนต่อไป เมื่อยื่นเรื่องเสร็จแล้วก็ต้องรอการออกใบแทนต่อไปอีก 30 วัน เพื่อรอดูว่าจะมีใครมาแย้งหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดมาแย้งเรื่องโฉนดทางกรมที่ดินก็จะจัดส่งใบแทบไปให้ผู้ร้องขอต่อไป