ข้อควรรู้โอนโฉนดที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง

0
2301

เรื่องของการโอนโฉนดที่ดินให้ลูกหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในการซื้อขายที่ดินนั้น ทางผู้ที่ขายที่จำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนทั้งของตัวเองและของผู้ซื้อ พร้อมนัดหมายกันไปที่สำนักงานที่ดินของจังหวัด โดยที่ผู้ขายและผู้ซื้ออาจจะนัดจ่ายเงินกันที่สำนักงานที่ดินเลยก็ได้เช่นกัน เพื่อสร้างความมั่นใจกันทั้ง 2 ฝ่าย และถ้าถามว่าโอนโฉนดที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง ก็มีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้

 • โฉนดที่ดินที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตัวจริง
 • บัตรประชาชนพร้อมสำเนาและเซ็นชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง
 • ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาและเซ็นต์ชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจ หรือ ทด.21 ในกรณีมอบอำนาจ
 • หนังสือให้ความยินยอมเพื่อขายที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีมีคู่สมรส
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนคู่สมรส
 • สำเนาใบสมรส หรือใบหย่า

ถ้ามีการจดในนามของห้างหุ้นส่วนและบริษัท การโอนโฉนดที่ดิน เอกสาร ดังนี้

 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
 • ในกรณีจดเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ต้องมีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งการเป็นห้างหุ้นส่วน ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนมาแล้ว
 • บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านและตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมนิติบุคคล

โฉนดที่ดิน คือ เอกสารสิทธิ์ที่แสดงความเป็นเจ้าของในเขตที่ดินที่ตัวเองถือครองอยู่ และสามารถที่จะใช้เอกสารนี้ในการโอนกรรมสิทธิ์ต่อให้ผู้อื่น หรือยกเป็นมรดกสืบต่อไปให้ลูกหลาน แต่ตัวโฉนดก็มีการถูกแบ่งออกเป็นย่อย ๆ อีกหลายแบบ ทั้งแบบที่เป็นทางราชการออกเป็นโฉนดตามปกติ และแบบที่เป็นเพียงเอกสารครอบครองเท่านั้น ซึ่งในบางรูปแบบก็ไม่สามารถที่จะโอนขายต่อใครได้ ทำได้เพียงแค่ครอบครองและส่งต่อลูกหลานไว้เป็นที่ดินทำกินเท่านั้น และในเรื่องของโฉนดที่ดินหาย ต้องทําอย่างไร ก็ต้องมีการไปแจ้งความไว้ก่อน แล้วนำเอาใบแจ้งความไปที่สำนักงานที่ดิน เพื่อทำเรื่องออกใบแทนหนังสือสิทธิในที่ดินให้ไปก่อน โดยทำเรื่องเสร็จแล้วก็ต้องมีการรอใบแทนอีกประมาณ 30 วัน เมื่อครบกำหนดใบแทนก็จะมาถึงมือของเจ้าของที่ดิน และจะต้องถือเป็นใบแทนนี้ไปตลอด เพราะโฉนดตัวจริงที่หายไปทางสำนักงานที่ดินจะไม่สามารถออกโฉนดใหม่ให้ได้แล้ว  ส่วนขั้นตอนการแจ้งอาจจะดูยุ่งยากเพื่อเป็นการป้องกันการแจ้งเท็จ ในกรณีที่โฉนดตัวจริงไม่ได้หาย แต่มาขอเพราะด้วยกรณีที่ไม่ถูกต้อง เช่นการติดจำนองโฉนดจริง หรือการนำเอาใบแทนไปอ้าง ทั้งที่โฉนดตัวจริงก็อยู่ที่เจ้าของตัวจริง เป็นต้น