ไขความรู้ โฉนดที่ดิน คืออะไร

0
1325

โฉนดที่ดิน คือเอกสารสิทธิ์ที่จะสามารถระบุให้รู้ว่าพื้นที่นั้นเป็นของใครและมีพื้นที่เท่าไหร่ เป็นการระบุให้รู้ว่าที่ดินเป็นของใคร และโฉนดเหล่านี้จะมีผลต่อการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งยังเป็นเอกสารสิทธิ์การทำกิน โดยระบุเขตแดนที่สามารถเข้าไปทำประโยชน์ โดยมีการแบ่งรูปแบบของโฉนดที่จะสามารถระบุได้อย่างชัดเจน คือ

1.หนังสือแสดงสิทธ์ที่ดิน ซึ่งก็มีการแบ่งออกเป็นอีก 4 แบบ คือ

  • โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 เป็นรูปแบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ตัวโฉนดสามารถที่จะแสดงความเป็นเจ้าของได้ และทำการขาย จำนองและโอนโฉนดที่ดินให้ลูกได้
  • ใบจอง หรือตัว น.ส. 2 ที่เป็นหนังสือแสดงการยินยอมให้เข้ามาทำกินหรือครอบครองได้ชั่วคราวเท่านั้น เป็นหนังสือสิทธิ์ที่ทางราชการออกให้ ไม่สามารถที่จะนำเอาไปโอน จำนอง หรือขายได้ เว้นแต่การโอนให้ทายาทเท่านั้น
  • หนังสือรับรองการทำประโยชน์บนที่ดิน หรือ น.ส. 3 เป็นหนังสือที่ออกจากทางราชการ เพื่อรับรองว่าสามารถเข้าไปทำประโยชน์ที่ดินได้ แต่มีสิทธิ์ได้เพียงแค่ครองครอง ไม่สามารถที่จะทำการซื้อขาย โอนกรรมสิทธิ์ หรือจำนองได้
  • ใบไต่สวน หรือ น.ส. 5 เป็นหนังสือที่แสดงสิทธิ์ที่ดินให้สามารถจดทะเบียนและทำนิติกรรมในใบไต่สวนได้

2.เอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการออกให้ ไม่สามารถถือครองเป็นกรรมสิทธิ์ ทำได้เพียงครอบครองชั่วคราวเท่านั้น

  • เป็นรูปแบบเอกสารการยื่นภาษีบำรุงท้องที่ ซื้อขายไม่ได้ คือ ภ.บ.ท 5
  • หนังสือแสดงประโยชน์ที่มีการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือ น.ค. 3
  • หนังสือสิทธิ์ที่ให้ทำกินในเขตของป่าไม้ได้ หรือ ส.ท.ก
  • สิทธิในการทำเกษตรกรรมและสามารถสร้างที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าได้ คือ ส.ป.ก

3.เอกสารสิทธิ์ที่ทางราษฎรทำขึ้นเอง หรือ ส.ค. 1 เป็นลักษณะของแบบแจ้งการครอบครอง ที่สามารถเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 โดยต้องมีการไปแจ้งครอบครองที่อำเภอ แต่ไม่สามารถที่จะโอนกรรมสิทธ์ใด ๆ ได้

แต่ถ้าโฉนดที่ดินหาย ต้องทําอย่างไร ก็ให้ไปออกใบแทนหนังสือสิทธิ์ในที่ดิน เพราะเมื่อตัวจริงหายไปทางสำนักงานที่ดินไม่สามารถที่จะออกโฉนดใหม่ให้ได้ เพราะตัวโฉนดมีการรังวัดไปแล้ว และต้องมีการแจ้งความเอกสารหายที่สถานีตำรวจก่อนทุกครั้ง พร้อมด้วยคนรับรองอีก 2 คน แล้วรอต่อไปอีก 30 วัน นอกจากนี้ยังมีคำถามเรื่องโอนโฉนดที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง ซึ่งถ้าเป็นบุคคลธรรมดา ก็เตรียมโฉนดที่ดิน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ถ้าเปลี่ยนชื่อนามสกุลก็ต้องมีใบเปลี่ยนไปด้วย พร้อมด้วยใบสมรสหรือใบหย่าในกรณีมีคูสมรส หนังสือยินยอมการทำนิติกรรมจากคู่สมรส และถ้าคู่สมรสเสียชีวิตแล้วก็ต้องมีใบมรณะบัตรมาแสดง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการโอนโฉนดที่ดิน เอกสาร รูปแบบโฉนดและความรู้ของโฉนดที่ผู้คนทั่วไปควรรู้และศึกษาไว้เพื่อการซื้อขายที่ดินในอนาคต