โอนโฉนดที่ดินให้ลูกต้องรู้ขั้นตอนที่ถูกต้อง

0
26428

กรณีของการโอนโฉนดที่ดินให้ลูกโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่อาจจะเป็นที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพ่อหรือแม่ที่เป็นเจ้าของที่ดิน สามารถที่จะทำการโอนกรรมทสิทธิ์ที่ดินให้ตกทอดเป็นของบุตรได้ตามกฎหมาย โดยที่พ่อหรือแม่ที่มีชื่อในที่ดินทำพินัยกรรมหรือมรดก ซึ่งการโอนโฉนดที่ดิน เอกสารต้องเตรียมให้พร้อมและไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด แต่ก็อาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย และถ้าโฉนดนั้นเกิดเป็นกรณีพิพาทระหว่างญาติด้วยกัน ก็ต้องมีการขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความกันต่อไป แต่ถ้าไม่มีปัญหาการแย้งใด ๆ ก็สามารถที่จะทำการโอนได้เลยทันที โดยวิธีการยื่นขอรับมรดกที่ดินมีด้วยกัน 2 วิธี คือ

1.บุตรหรือผู้ที่ถูกระบุให้เป็นทายาท ต้องไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน พร้อมทั้งนำเอาเอกสารและหลักฐานไปแสงดต่อเจ้าพนักงาน คือ โฉนด น.ส. 3 หรือ สค.1 ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบมรณบัตร พินัยกรรมตัวจริง จากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการสอบสวนแล้วทำหนังสือปิดประกาศที่ 60 วัน

2.ถ้าเป็นเพียงผู้จัดการมรดก เพราะทายาทอาจจะอายุยังไม่ถึงที่กำหนดเอาไว้ หรือเพื่อป้องกันการแย่งมรดกกันของพี่น้องและเครือญาติ โดยการขอให้ศาลจัดตั้งผู้จัดการมรดก พร้อมตัวโฉนดที่ดิน น.ส. 3ก เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่เหล่าทายาทตามพินัยกรรมเมื่อถึงเวลาต่อไป

โอนโฉนดที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการโอนคือ

  • โฉนดที่ดินหรือตัวหนังสือรับรองการเข้าทำประโยชน์
  • บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
  • ใบมรณบัตร
  • พินัยกรรมตัวจริง
  • ทะเบียนสมรส ในกรณีที่มีการโอนให้คู่สมรส
  • หลักฐานการจดรับรองบุตรในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
  • หลักฐานการจะทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีเป็นบุตรบุญธรรม
  • ถ้ามีกรณีพิพาทร่วมด้วย ก็ให้นำเอาใบคำพิพากษาอันถึงที่สุดมาด้วย

ถ้าโฉนดที่ดินหาย ต้องทําอย่างไร ก็ต้องมีการไปแจ้งความโฉนดที่ดินหายไว้ที่สถานีตำรวจของจังหวัดนั้น แล้วนำเอาใบแจ้งความมาทำเรื่องที่สำนักงานที่ดิน โดยดำเนินการตามแบบสำนักงานที่ดินและมีการเสียค่าธรรมเนียมประมาณ 500 บาท และต้องผ่านการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าโฉนดหายไปจริง ๆ ซึ่งโฉนดที่ดิน คือ เอกสารสิทธิ์ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าที่ดินผืนหนึ่งเป็นของใคร และผู้ที่ถือโฉนดสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินของตัวเองได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นการโอนมรดกให้ลูกหลาน หรือการโอนเพื่อขายต่อ โดยที่ดินนั้นใช่ว่าจะสามารถโอนได้ทั้งหมด เพราะก็มีบางประเภทที่สามารถถือครองได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถที่จะนำเอาไปขายหรือโอนต่อให้คนอื่นได้ เป็นโฉนดในรูปแบบเอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ เพื่อเอาไว้ทำกิน ทำประโยชน์ในพื้นที่ด้วยการเกษตร หรือสร้างที่พักอาศัยเท่านั้น