โอนโฉนดที่ดินให้ลูกเพื่อยกเป็นมรดกควรทำอย่างไร

0
3653

การโอนโฉนดที่ดินให้ลูกเพื่อการทำเป็นมรดก ก็เพียงแค่ผู้ที่เป็นพ่อหรือแม่ ทำพินัยกรรมที่ระบุถึงชื่อบุตรหรือทายาทให้ชัดเจน เมื่อวันที่ฝ่ายใดเสียชีวิตไปก็ให้ฝ่ายที่เหลือ ถือครองสิทธิ์นั้นไว้ก่อนหรือจะโอนต่อให้ลูกไปเลยก็ให้เป็นวิจารณญาณของพ่อหรือแม่ โดยที่ลูกสามารถที่จะรับมรดกเป็นการโอนโฉนดที่ดิน เอกสารที่ทางแม่หรือพ่อเป็นคนจัดการโอนให้โดยชอบด้วยกฎหมาย เท่านี้โฉนดก็จะสามารถเป็นของบุตรหรือทายาทโดยชอบธรรม แต่ถ้าพ่อหรือแม่เสียชีวิตไปแล้ว การนำเอาพินัยกรรมไปรับการโอนโฉนด โดยนำเอาเอกสารและหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อทำการสอบสวนต่อไป

โอนโฉนดที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง ถ้าเป็นแบบบุคคลโอนเพื่อซื้อขายก็ใช้เอกสารแบบพื้นฐานทั่วไป คือ

  • โฉนดที่ดินตัวจริง
  • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาและเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
  • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารของผู้มอบอำนาจ ในกรณีที่ต้องมีการทำผ่านตัวแทน
  • หนังสือยินยอมให้ขายที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • สำเนาเอกสารทั้งบัตรประชาชนและทะเบียนของคู่สมรส ในกรณีจดทะเบียนสมรสก็ต้องเพิ่มใบทะเบียนสมรสด้วย

ถ้าเป็นการโอนโฉนดที่ดิน เอกสารของผู้ซื้อที่เป็นรูปแบบบริษัท ก็จะมีเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นโอนโฉนดที่มีหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัททั้งหมด ส่วนในเรื่องของการโอนเพื่อเป็นมรดกที่ส่งต่อให้แก่บุตรหรือทายาท ถ้ามีพินัยกรรมและผู้ที่ทำเอาไว้ ที่ไม่ว่าจะเป็นบิดามารหรือญาติ เอกสารที่ใช้ก็จะคล้ายกับเอกสารของผู้ที่โอนเพราะซื้อขาย เพียงแต่ต้องเพิ่มพินัยกรรมตัวจริง ใบมรณบัตรของทางเจ้าของที่ดินหรือผู้ที่ทำพินัยกรรม และคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้วในกรณีที่มีการฟ้องร้องกันของญาติ และในกรณีที่ผู้รับโอนโฉนดตามพินัยกรรมเป็นบุตรบุญธรรม ก็ต้องมีการนำเอาหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมายื่นร่วมด้วย เช่นเดียวกับกรณีที่เป็นบุตรนอกสมรสก็ต้องมีการนำเอาหลักฐานการรับรองบุตร มาแสดงเป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อทำการสอบสวนความจริงก่อนการโอน เมื่อเรื่องผ่านเรียบร้อยและผ่านการสอบสวนไปได้ด้วยดี ชื่อก็จะถูกโอนให้แก่บุตรหรือทายาทต่อไป

โฉนดที่ดินหาย ต้องทําอย่างไร ถ้าเกิดเหตุโฉนดที่ดินหาย ก็ควรที่จะต้องรีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจทันที แล้วนำเอาใบแจ้งความไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อทำเรื่องออกใบแทน โดยทำตามขั้นตอนที่สำนักงานที่ดินแจ้งเอาไว้ พร้อมเอกสารพื้นฐานทั่วไป จากนั้นก็รอเข้าสอบสวนจากทางเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าโฉนดหายไปจริงไม่ได้มีการมาแจ้งเท็จเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด